Пример 101. Доставка на Услуги, Свързани със Спорт и Физическо Възпитание

Дружество е регистрирано съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел като Организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Дружеството представлява тенис клуб, в който се провеждат както тренировки на професионалисти, така и обучения на подрастващи и на хора, желаещи да се развиват в този спорт. Основните клиенти на клуба са физически лица, като през август реализираните приходи за Дружеството са в размер на 21 000 лв.

Съгласно ЗДДС доставките на услуги, свързани със спорт и физическо възпитание, представляват освободени доставки. Това означава, че при извършването на такива доставки, не се начислява ДДС. Тъй като третирането на такъв тип доставки е доста затруднено, законът е посочил конкретни изисквания за дружествата, които ги извършват – за да могат тези доставки да се третират като освободени. На първо място, тези услуги трябва да са изцяло и пряко свързани с физическо възпитание и спорт. На второ място, услугите трябва да са предоставяни от спортни организации по Закона за физическото възпитание и спорта. На последно място, тези организации трябва да са регистрирани съгласно Закона за юридически лица с нестопанска цел – за осъществяване на дейност в обществена ползва. Тъй като в конкретния пример Дружеството е именно такава организация, то може да третира тези доставки като освободени и не следва да начислява ДДС за тях. Понеже крайните клиенти на тенис клуба са физически лица, Дружеството следва да отчете продажбите чрез Отчет за извършени продажби. Дружеството извършва освободени доставки за всички закупени стоки или получени услуги, следователно то няма да има право да ползва данъчен кредит.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 24 посочва само данъчната основа от 21 000 лв. и не посочва ДДС.

(§45 от Тематично Резюме) (чл.**, т.*  от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник