Пример 159. Корекция на Ползван Данъчен Кредит от Лизингополучателя

На 20.06.2018 г. Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за финансов лизинг за автомобил на стойност 100 000 лв. с Дружество 2 – лизингодател. Дружество 1 използва автомобила за охранителна дейност, във връзка с което приспада пълен данъчен кредит в размер на 20 000 лв.

От 01.07.2019 г. автомобилът започва да се използва за извършването на дейност по социален патронаж, която е освободена от облагане. За Дружество 1 възниква задължение да направи корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като от облагаеми – вече извършва освободени доставки. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/5 х БГ

16 000 = 20 000 х 0,2 х 4

Където.

            ДД е дължимият данък;

            НДДС е начисленият ДДС;

            БГ е брой години.

Следователно Дружество 1 трябва да върне 16 000 лв. ДДС

Лизингополучателят отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден Протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 80 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 16 000 лв.

(§87 от Тематично Резюме) (чл.78, ал.6 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник