Пример 16. Апортиране на Актив в Търговско Дружество

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, решава да апортира недвижимо имущество – имот, в капитала на новоучредено Дружество 2. Стойността на имота е 200 000 лв.

Съгласно ЗДДС апортирането на актив (извършване на непарична вноска) в търговско дружество не представлява доставка по смисъла на закона. Поради тази причина Дружество 1 няма да има задължение нито да начислява ДДС при апорта, нито да издава данъчен документ за самата доставка. Законът регламентира също така, че ако лицето, придобило актива, не е регистрирано по ЗДДС, то трябва да подаде заявление за регистрация в срок до 7 дни от датата на вписване на актива в Търговския регистър, независимо от стойността на апорта. Тази дата е и датата на регистрация на самото дружество.

(§11 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.*; чл.***, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник