Пример 170. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит за Безвъзмездни Доставки

На 10.05.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува работно облекло, което се предоставя безвъзмездно на служителите му.

Стойността на облеклото е 10 000 лв. и начисленият ДДС е в размер на 2 000 лв. Независимо от факта, че облеклото се предоставя безвъзмездно, за Дружеството е налице право на пълен данъчен кредит, тъй като това облекчение е предвидено в закона. Поради тази причина за дружеството не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 20 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 000 лв.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.1, т.1, буква “а“ от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник