Пример 156. Право на Пропорционален Данъчен Кредит за Стоки или Услуги

На 20.08.2019 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, закупува лаптоп, който ще се използва едновременно както за дейността на дружеството, така и за лични нужди на собственика.

Съгласно ЗДДС стоките или услугите, за да не се третират като дълготрайни активи, трябва да имат данъчна основа при придобиването, която да е по-малка от 5 000 лв. Стойността на лаптопа е 2 000 лв. и е начислен ДДС в размер на 400 лв. Собственикът на Дружеството решава, че ще използва лаптопа за лични нужди, като това ползване няма да надвишава повече от 20% от общото използване на лаптопа. За целта е определено, че критерият, по който ще се измерва личното ползване на лаптопа, ще бъдат времето, през което се използва. Така ако за един месец лаптопът е ползван 100 часа, тогава 80 часа трябва да са за независимата икономическа дейност на Дружеството, а 20 часа – за лични нужди на собственика. Дейността, която Дружеството осъществява, е свързана с разработката на софтуер. Тази дейност е облагаема, поради което за Дружеството е налице право на данъчен кредит в размер на 320 лв. (400 х 0,80).

Купувачът отразява сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издадена фактурата, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 9 посочва данъчната основа от 480 лв. (лично ползване), в колона 10 посочва данъчна основа от 1600 лв. (служебно ползване), а в колона 11 посочва ДДС от 320 лв.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.73б от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник