Пример 123. Облагане на Доставки Зърно, Когато Доставката е с Място на Изпълнение на Територията на България

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС в България, е земеделски производител и продава пшеница. На 10.11.2019 г. Дружество 1 сключва договор с Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС, за продажбата на 30 тона пшеница – като цената на тон е 350 лв. без ДДС.

Дружество 1 изпраща пшеницата на Дружество 2, във връзка с което трябва да издаде фактура за продажбата, в която не се начислява ДДС. Във фактурата се посочва основание за неначисляване на ДДС. „чл.163а от ЗДДС доставка на пшеница; данъкът се дължи от получателя“. Тази фактура се отразява в Дневник продажби – в колона 8а, с код 02 (Доставка по чл.163а от ЗДДС. Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС). Това е така с оглед уредбата, заложена в Директива 2013/43/ЕС на Съвета, с която се изменя Директива 2006/112/ЕО.

Дружество 2 е длъжно да си самоначисли ДДС, чрез издаването на Протокол по реда на чл.117 от ЗДДС.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 10 500 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 2 100 лв.

Купувачът отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 10 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 2 100 лв.

(§56 от Тематично Резюме) (чл.****; чл.****; чл.****; чл.**** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник