Пример 131. Облагане Извършването на Услуги, Предоставяни по Електронен Път в България, Когато Доставчикът е Местно Лице за Страната

Дружество, което е установено в България, поддържа онлайн платформа, позволяваща на физически лица в страната и чужбина, срещу заплащане, да свалят филми, музика, игри и електронни книги.

Дружеството е регистрирано в България за прилагане на режим „В съюза“. По отношение обаче на продажбите, които са осъществени на български физически лица, то прилага общите правила на ЗДДС, като подава месечна Справка-декларация по ДДС и декларира продажбите с Отчет за извършените продажби в края на отчетния период (месец).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа, а в колона 12 посочва ДДС.

(§59 от Тематично Резюме) (чл.152; чл.153, ал.1 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник