Пример 76. Данъчно Събитие при Продажба на Стоки по Електронен Път

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, планира да продава чрез електронен магазин калъфи за мобилни телефони. Основните клиенти на Дружеството ще са физически лица от България. Стойността на един калъф е 20 лв. без ДДС. На 17.08.2019 г. Дружеството получава по банковата си сметка 48 лв. от Иван Иванов във връзка с поръчка на 2 калъфа. На 18.08.2019 г. Дружеството изпраща калъфите чрез куриерска фирма до крайния адрес на клиента.

Съгласно ЗДДС продажбата на стоки по електронен път представлява облагаема доставка. Това означава, че доставчикът има задължение да начисли данък за извършената доставка. Тъй като крайният клиент по тази доставка е физическо лице, доставчикът няма задължение да издава фактура, а може да отчете продажбата си чрез Отчет за извършени продажби. Той следва да го включи в Дневника продажби през месеца, през който данъкът е станал изискуем. Изискуемостта на данъка настъпва на датата на данъчното събитие. Законът определя, че при продажба на стоки по електронен път или чрез поръчка по пощата данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът е получил плащането по доставката. В конкретния случай това е 17.08.2019 г. В случай че клиентът желае да му бъде издадена фактура за закупената стока, Дружеството следва да издаде тази фактура най-късно до 22.08.2019 г. включително (законът изисква данъчното събитие да бъде документирано в срок до 5 дни от възникването му).

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 40 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 8 лв.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник