Пример 169. Корекция на Ползван или Неползван Данъчен Кредит за Извършено Подобрение на Сграда

На 10.01.2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва надстрояване на два етажа на собствена сграда – на стойност 170 000 лв. и начислен ДДС в размер на 34 000 лв. Самата сграда е придобита още през 1996 г. За извършените разходи Дружеството е ползвало пълен данъчен кредит. На 01.07.2019 г. то взема решение да събори сградата и да продаде земята под нея.

На 01.07.2019 г. Дружеството спира да ползва сградата, а от 01.08.2019 г. започва да я разрушава. За Дружеството възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като сградата, както и извършеното подобрение, се бракуват. Задължението за корекция възниква само и единствено за ползвания данъчен кредит за извършеното подобрение, тъй като 20-годишният срок за корекция на самата сграда е изтекъл, а за подобрението, с което е обособен отделен актив, започва да тече нов 20-годишен срок. Корекцията се извършва по следната формула.

ДД = НДДС х 1/20 х БГ

32 300 = 34 000 х 0,05 х 19

В тази формула броят на годините, за които следва да се извърши корекция, е 19, тъй като формулата включва и годината, в която е настъпило обстоятелството за смяна на вида на доставката. Корекцията се извършва с издаване на протокол, с който Дружеството ще трябва да възстанови ползвания данъчен кредит. Дружеството трябва да върне 32 300 лв. ДДС

Дружеството отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издаден протоколът, като в колона 11 посочва данъчна основа от 161 500 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 32 300 лв.

(§92 от Тематично Резюме) (чл.79, ал.9, ал.10; чл.79а, ал.9, ал.10 от ЗДДС / чл.67, ал.4 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник