Пример 82. Изискуемост на Данъка при Авансово Плащане по Доставка на Стоки

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за покупка на пробиотици от Дружество 2, също регистрирано по ЗДДС. Сумата по договора е 42 000 лв. с ДДС, като тя трябва да бъде платена авансово. На 08.09.2019 г. Дружество 1 превежда цялата сума от 42 000 лв. по банковата сметка на Дружество 2. На 01.10.2019 г. Дружество 2 изпраща стоките до склада на Дружество 1.

Съгласно ЗДДС тази доставка е облагаема и Дружество 2 следва да начисли данък при отчитането на продажбата. По принцип датата на данъчно събитие е датата, на която се прехвърля собствеността на стоката (01.10.2019 г.). Когато обаче имаме получено частично или цялостно авансово плащане по доставката, то датата на данъчно събитие е датата, на която получателят по доставката е получил това плащане (в случая 08.09.2019 г.). С оглед на прилагане на разпоредбите на ЗДДС, на тази дата настъпва и изискуемостта на данъка и Дружество 2, в срок от 5 дни (до 13.09.2019 г.), следва да издаде фактура за 100% получен аванс. През следващия месец, когато реално се прехвърли собствеността на стоките, Дружество 2 следва да издаде нова фактура, в която да приспадне получения аванс и да отчете самата продажба на стоките.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 11 посочва данъчната основа от 35 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 7 000 лв.

(§38 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник