Пример 11. Предоставяне на Услуги за Личните Нужди на Собственик

Дружество, чиято основна дейност е да извършва строителни и ремонтни дейности на жилищни сгради, е регистрирано по ЗДДС в България. През 2019 г. собственикът на Дружеството си купува апартамент в гр. София, който трябва да се ремонтира. Собственикът закупува материалите за своя сметка и праща една от своите работни групи да извърши ремонта. За извършения ремонт Дружеството не издава фактура и няма да получи никакви парични средства. Себестойността на ремонтната услуга възлиза на 15 000 лв. На 31 август ремонтът приключва.

Съгласно ЗДДС безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на собственик или служители следва да се третира като облагаема доставка на услуга. Поради тази причина Дружеството следва да начисли данък за извършената доставка. Начисляването става с издаване на Протокол, като размерът на данъка, който трябва да се начисли, е 3 000 лв. Срокът за издаване на Протокола е до 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем – т.е. до 15 септември.

Продавачът протоколира операцията и я отразява в Дневник продажби през текущия месец, като в колона 16 посочва ДДС от 3 000 лв.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.*, ал.*, т.* и т.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник