Пример 23. ВОД на Стоки, Нужни за Икономическата Дейност на Изпращача в Друга Държава Членка

През 2018 г. Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стоки на физически лица в Германия чрез онлайн платформата Amazon. Стоките по всяка поръчка се изпращат от България чрез куриерски компании, като транспортът е за сметка на доставчика. През 2019 г. оборотите на дружеството се увеличават с над 200%, поради което е икономически неизгодно за всяка една доставка да се поръчва спедиторска услуга, тъй като стоките имат ниска пазарна цена. Дружеството решава да наеме склад на Amazon, който се намира на територията на Германия, и от там да продава тези стоки до крайните си клиенти. На 15.08.2019 г. Дружеството се регистрира за целите на ДДС в Германия.

Съгласно ЗДДС ВОД на стоки е налице, когато едно лице изпраща стоки от България до друга държава членка на ЕС – когато тези стоки са необходими за икономическата дейност на лицето там. Задължително изискване е това лице да има регистрация за целите на ДДС както в България, така и в страната, където пристигат стоките. Както е посочено в примера, Дружеството ще изпраща стоките от България до склад на Amazon в Германия, откъдето тези стоки ще достигат до крайните клиенти. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС и в двете страни членки. Тази стопанска операция представлява ВОД на стоки или, казано по друг начин – вътрешен трансфер. Тази доставка подлежи на облагане с нулева ставка за българския ДДС номер. Дружеството, използвайки немския си ДДС номер, ще има задължение да си самоначисли данъка за получената доставка, прилагайки немската данъчна ставка за получените стоки. Дружеството следва да издаде фактура, като за доставчик посочи българския си ДДС номер, а като получател – немския си ДДС номер. То следва да издаде и VIES декларация. Данъчното събитие при тази доставка е на датата, на която започва транспортът на самите стоки. За документиране на доставката доставчикът ще трябва да разполага със следните документи: протокол за извършената доставка, документи, доказващи изпращането на стоките от територията на страната до територията на другата държава членка, както и/или транспортен документ, в случай че транспортът е извършен от външна фирма.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, като в колона 20 посочва само данъчната основа, без да посочва ДДС.

(§12 от Тематично Резюме) (чл.7, ал.4 от ЗДДС / чл.45, ал.1 и ал.2 от ППЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник