Пример 47. Доставка на Ваучер за Конкретна Цел

Дружество, регистрирано по ЗДДС, предоставя хотелски услуги. С цел да привлече повече клиенти през зимния период, през август Дружеството решава да пусне 1 000 бр. ваучери за нощувки със закуски (за периода декември – март), които ще продава на собствен сайт. На самия ваучер е отбелязано каква е цената на нощувките (400 лв. за 3 нощувки + закуски), в какъв период може да се ползва, както и името на хотела, за който е предназначен. На 20.08.2019 г. Дружеството продава 1 ваучер.

Съгласно ЗДДС ваучер, при който мястото на изпълнение на доставката на стоките или услугите, както и размерът на дължимия данък, е определена още при издаването му, се третира като „ваучер за конкретна цел“. Тъй като на ваучера е записано точно каква е стойността на нощувките, лесно може да се определи какъв ще е размерът на начисления данък. Мястото на изпълнение на самата доставка на услуга също може да се определи, тъй като услугата е нощувка и тя е пряко свързана с хотела, намиращ се на територията на България – т.е. мястото на изпълнение ще е на територията на страната. Съгласно ЗДДС, когато е налице доставка на ваучер за конкретна цел, самата продажба на ваучерите представлява доставка на стока или услуга, в зависимост от това какво ще се предоставя срещу получаването на този ваучер. В посочения пример това ще е доставка на услуга – хотелско настаняване. При ваучер за конкретна цел фактическото предоставяне на стоката или услугата не се третира като доставка съгласно ЗДДС. На 20.08.2019 г. настъпва датата на данъчното събитие за доставката и в срок до 5 дни от тази дата Дружеството има задължение да издаде фактура за отчетените продажби или отчет за извършената продажба, тъй като клиенти са основно физически лица. Приложимата данъчна ставка е 9%, защото услугата е настаняване в хотел. 

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал фактурата, или отчета за извършени продажби, като в колона 11 посочва данъчната основа от 366,97 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 33,03 лв.

(§26 от Тематично Резюме) (чл.****, ал.* и ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник