Пример 122. Облагане Доставка на Стоки Втора Употреба

     На 13.05.2020 г. Дружество 1, регистрирано като дилър на стоки втора употреба в България, закупува мотор втора употреба от друг дилър, регистриран в Германия. Във фактурата, издадена от германския дилър, изрично е посочено, че се прилага специален режим на маржа на цената. Това означава, че за данъчни цели доставчикът ще облага само разликата между покупната и продажна цена на стоките втора употреба.  Стойността на мотора е 10 000 лв. На 08.06.2020 г. българският дилър го продава за 12 000 лв. на Дружество 2, регистрирано по ЗДДС в България.

При наличие на доставки на стоки втора употреба, ЗДДС предвижда специфичен ред на облагане на доставката. Освен стоки втора употреба, този режим касае и произведения на изкуството, както и предмети за колекции и антикварни предмети. Едно от задължителните изисквания за прилагане на този режим на облагане е данъчно задълженото лице, което извършва доставката, да е регистриран като дилър. В допълнителните разпоредби на ЗДДС е посочено какво се разбира под понятието „дилър“, а именно – това е лице, което, в рамките на независимата си икономическа дейност, закупува или придобива стоки втора употреба с цел да ги продаде.

     За извършената доставка към Дружество 2, Дружество 1 следва да издаде фактура, като в нея няма да посочва начислен ДДС, а само продажна цена. Задължително е във фактурата да се посочи, че доставчикът прилага специален режим на маржа на цената. Данъчната основа по тази доставка представлява разликата между покупната и продажната цена на стоката втора употреба. В конкретния случай данъчната основа, върху която ще се начислява ДДС, е 2 000 лв. (12 000 – 10 000), а размерът на ДДС е 400 лв. Данъкът по тази доставка се начислява с издаване на Протокол по чл.117, ал.1, т.3 от ЗДДС, като данъкът става изискуем на последния ден на месеца, през който е настъпило данъчното събитие за доставката (в конкретния пример това е 30.06.2020 г.). В този Протокол се посочват всички доставки, извършени през месеца, за които се прилага специален режим на маржа на цената. Самата фактура следва да се включи в Дневник продажби, но без да се посочва данъчна основа и начислен данък в нито една колона.

Продавачът отразява сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 11 посочва данъчната основа от 2 000 лв., а в колона 12 посочва ДДС от 400 лв.

     (§54 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***; чл.*** от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник