Пример 175. Не се Извършват Корекции на Ползван Данъчен Кредит при Брак на Активи с Малка Балансова Стойност

Дружество, регистрирано по ЗДДС, извършва транспортна дейност.

На 29.09.2019 г. е бракуван автомобил на Дружеството, чиято отчетна стойност (цена на придобиване) е била 20 000 лв., а балансовата стойност (стойността след амортизация) към 29.09.2019 г. е 1 800 лв. При бракуване на активи, чиято балансова стойност е по-ниска от 10% от отчетната им стойност, за Дружеството не възниква задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.

(§93 от Тематично Резюме) (чл.80, ал.2, т.6 от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник