Пример 31. ВОП на Стоки в България, Необходими за Икономическата Дейност на Изпращача

През 2018 г. Дружество, регистрирано за целите на ДДС в Португалия, продава стоки на физически лица в България чрез онлайн платформата OLX. Стоките се изпращат чрез куриерски компании, като транспортът е за сметка на доставчика. През 2019 г. оборотите на Дружеството се увеличават с над 200%, поради което става икономически неизгодно за всяка една доставка да се поръчва спедиторска услуга, тъй като стоките имат ниска пазарна цена. Дружеството решава да наеме склад в Божурище (България), където стоките ще се складират, и когато има направени поръчки от клиенти – те ще им бъдат изпращани от там. На 15.04.2019 г. Дружеството се регистрира за целите на ДДС в България, а на 17.05.2019 г. започва транспортът на стоки (за 20 000 лв.) от Лисабон до Божурище. На 20.05.2019 г. стоките вече се намират на територията на склада.

Съгласно ЗДДС ВОП на стоки е налице, когато едно лице получава стоки в България, които ще използва за своята икономическа дейност, и стоките са изпратени от или за негова сметка от територията на друга държава членка. Задължително изискване е това лице да има регистрация за целите на ДДС както в България, така и в страната, откъдето се изпращат стоките. Както е посочено в примера, Дружеството ще изпраща стоките от Португалия до нает склад в България, откъдето тези стоки ще достигат до крайните клиенти. Дружеството е регистрирано за целите на ДДС и в двете страни членки. Тази стопанска операция представлява ВОП на стоки, или казано по друг начин – вътрешен трансфер. За Дружеството, под българския ДДС номер, възниква задължение да си самоначисли ДДС с 20% данъчна ставка, като издаде Протокол за самоначисление. Тази доставка подлежи на облагане с нулева ставка за Дружеството, под португалския ДДС номер. Мястото на изпълнение при този трансфер на стоки е там, откъдето започва транспортът на стоките, а именно – Португалия. Данъчното събитие при тази доставка е на датата, на която приключва транспортът на самите стоки (20.05.2019 г.). Данъкът при тази доставка е изискуем до 15-о число на месеца, следващ месеца на данъчното събитие (в случая до 15.06.2019 г.).

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник покупки за месеца, в който е издаден, или в някой от следващите 12 месеца, като в колона 10 посочва данъчната основа от 20 000 лв., а в колона 11 посочва ДДС от 4 000 лв.

Дружеството, под българския ДДС номер, отразява Протокола по сделката в Дневник продажби за месеца, в който е издал Протокола, като в колона 13 посочва данъчната основа от 20 000 лв., а в колона 15 посочва ДДС от 4 000 лв.

Забележка: Приема се, че купувачът ще използва покупката за облагаеми доставки.

(§14 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗДДС)

Виж в контекста на целия сборник