Базови Примери
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за ЗКПО

 1. Сборник Базови Примери по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 1

 1. Облагане с Корпоративен Данък на Юридическо Лице с Нестопанска Цел
 2. Наличие на Място на Стопанска Дейност на Чуждестранно Юридическо Лице

член 5

 1. Кога Едно Дружество, Което Извършва Таксиметрови Превози, ще бъде Задължено да Плаща Корпоративен Данък?

член 10

 1. Кога Един Разход е Документално Обоснован?

член 11

 1. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Застраховки „Живот“ и Допълнително Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване
 2. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Ваучери за Храна
 3. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Осигуряване на Транспорт на Работници и Служители
 4. Кога Социалните Разходи се Облагат по Реда на ЗДДФЛ?
 5. Кога Личното Ползване на Служебни Активи не се Облага с Данък върху Разходите?

член 12

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Лихви по Отпуснат Заем?
 2. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?
 3. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?
 4. Кога Печалбите от Стопанска Дейност са с Източник от България?
 5. Доходи от Разпореждане с Недвижимо Имущество са Доходи с Източник от България
 6. Доходи от Ловно, Горско, Селско и Рибно Стопанство Представляват Доходи с Източник от България
 7. Доходи от Облигации с Отстъпка са Доходи с Източник от България
 8. Доходи от Сделки с Акции са Доходи с Източник от България
 9. Доходи от Лихви са Доходи с Източник от България
 10. Доходи от Наем на Движимо Имущество са Доходи с Източник от България
 11. Доходи от Авторски и Лицензионни Възнаграждения са Доходи с Източник от България
 12. Доходи от Технически Услуги са Доходи с Източник от България
 13. Доходи от Франчайз и Факторинг са Доходи с Източник от България
 14. Доходи за Управление и Контрол са Доходи с Източник от България
 15. Изплатена Неустойка е Доход с Източник от България

член 13

 1. Право на Данъчен Кредит за Платен Данък в Чужбина

член 14

 1. Право на Данъчен Кредит за Платен Данък в Чужбина

член 15

 1. Отклонение от Данъчно Облагане между Свързани Лица
 2. Отклонение от Данъчно Облагане Между Несвързани Лица
 3. Отклонение от Данъчно Облагане при Производство
 4. Отклонение от Данъчно Облагане при Безвъзмездно Предоставяне на Активи
 5. Отклонение от Данъчно Облагане при Изплащане на Лихви, Различаващи се от Пазарните
 6. Отклонение от Данъчно Облагане при Опрощаване на Заем
 7. Отклонение от Данъчно Облагане при Изплащане на Обезщетения за Услуги, Които не са Извършени
 8. Отклонение от Данъчно Облагане при Прикриване на Сделка чрез Привидна Сделка

член 16

 1. Отклонение от Данъчно Облагане между Свързани Лица
 2. Отклонение от Данъчно Облагане Между Несвързани Лица
 3. Отклонение от Данъчно Облагане при Производство
 4. Отклонение от Данъчно Облагане при Безвъзмездно Предоставяне на Активи
 5. Отклонение от Данъчно Облагане при Изплащане на Лихви, Различаващи се от Пазарните
 6. Отклонение от Данъчно Облагане при Опрощаване на Заем
 7. Отклонение от Данъчно Облагане при Изплащане на Обезщетения за Услуги, Които не са Извършени
 8. Отклонение от Данъчно Облагане при Прикриване на Сделка чрез Привидна Сделка

член 26

 1. Разходи, Несвързани с Дейността
 2. Разходи, Които не са Документално Обосновани
 3. Третиране на Скрито Разпределение на Печалбата
 4. Третиране на Разходи за Глоби
 5. Третиране на Разходи за Дарения
 6. Третиране на Разход за Начислен ДДС по Стопанска Операция, Която не е Призната за Разход за Данъчни Цели
 7. Третиране на Разход за Начислен ДДС Поради Реализиране на Отговорност за Дължим и Невнесен ДДС от Предходен Доставчик
 8. Третиране на Разход за Данък при Източника, Който Платецът е Направил за Собствена Сметка
 9. Третиране на Разходи за Подкуп

член 27

 1. Третиране на Приходи от Дивиденти на Дружества от България и ЕС
 2. Третиране на Приходи от Скрито Разпределение на Печалбата
 3. Третиране на Приходи от Лихви Върху Недължимо Внесени Данъци или Забавено Възстановяване на ДДС

член 28

 1. Липси на Дълготрайни и Краткотрайни Активи
 2. Третирането на Брак на Материални Запаси

член 29

 1. Третиране на Приходи по Повод Непризнати Разходи от Липси и Брак

член 30

 1. Третиране на Неразпределяеми Разходи, Признати за Данъчни Цели

член 31

 1. В Кои Случаи Разходите за Дарения НЕ са Признати за Данъчни Цели?
 2. Кога са Признати за Данъчни Цели Дарения, Направени в Чужбина?
 3. Третиране на Разходи за Дарения
 4. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарение на Здравни Заведения
 5. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарение към Спортен Клуб
 6. Признаване за Данъчни Цели на Разходи за Дарение в Полза на Център за Асистирана Репродукция
 7. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарения по Закона за Меценатството
 8. Признаване за Данъчни Цели на Разход за Дарения по Закона за Меценатството  
 9. Какъв е Максималният Размер на Данъчно Признатите Разходи за Дарения?

член 32

 1. Третиране на Разходи на Дружество – Учредител за Учредяване на Негово Дъщерно Дружество

член 32а

 1. Третиране на Разходи, Отчетени от Контролиращ Съдружник, Който Прилага Метода на Пропорционална Консолидация
 2. Третиране на Приходи, Отчетени от Контролиращ Съдружник, Който Прилага Метода на Пропорционална Консолидация

член 33

 1. Разходи за Пътуване и Престой на Акционери или Съдружници

член 34

 1. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Активи
 2. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Активи и Пасиви
 3. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Вземане, Преди да е било Обезценено

член 35

 1. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Активи
 2. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Активи и Пасиви
 3. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Стоки
 4. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Стоки
 5. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Обезценка на Стоки, Които са Бракувани Вследствие на Природно Бедствие
 6. Признаване за Данъчни Цели на Обезценка за Брак на Стоки Поради Изтекъл Срок на Годност

член 37

 1. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания по Периодични Плащания
 2. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания по Търговски Сделки
 3. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Цедирани Вземания
 4. Признаване за Данъчни Цели на Разходи за Вземания при Несъстоятелност на Длъжник
 5. Признаване за Данъчни Цели на Разходи от Присъдени Задължения
 6. Признаване за Данъчни Цели на Разходи, Възникнали по Повод на Погасени по Силата на Закон Вземания
 7. Признаване за Данъчни Цели на Разходи по Вземане от Ликвидирано Дружество
 8. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Вземане, Преди да е било Обезценено

член 38

 1. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи на Провизия за Пенсионни Обезщетения
 2. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи за Провизия по Концесионни Задължения

член 40

 1. Третиране за Данъчни Цели на Провизия, Водеща до Възстановяване на Надвнесен Корпоративен Данък, при Прекратяване на Дейността на Дружеството

член 41

 1. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи на Провизии за Неизползвани Платени Отпуски

член 42

 1. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи по Неизплатен Граждански Договор

член 43

 1. Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход за Лихви при Слаба Капитализация?

член 43а

 1. Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход за Лихви и Такси по Заеми, Когато Превишението за Тях е Над 3 000 000 Евро?
 2. Как се Третират Разходите по Заеми, Когато Едно Дружество Прилага Едновременно и Двата Режима за Регулиране на Разходите по Заеми?

член 44

 1. Как се Третират за Данъчни Цели Печалбите от Сделки с Ценни Книжа, Осъществени на Регулиран Пазар?
 2. Как се Третират за Данъчни Цели Загубите от Сделки с Ценни Книжа, Осъществени на Регулиран Пазар?

член 45

 1. Как се Третира за Данъчни Цели Преоценъчният Резерв при Отписване на Неамортизируем Актив?

член 46

 1. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Задължения
 2. Признаване за Данъчни Цели на Разходи по Редуцирани Задължения с Оздравителен План
 3. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Съдебно Редуцирани Задължения
 4. Признаване за Данъчни Цели на Приходи по Опростени Задължения
 5. Признаване за Данъчни Цели на Приходи в Резултат на Неплатени Задължения при Ликвидация

член 47

 1. Как се Третира Приспаднат ДДС за Налични Активи към Датата на Регистрация по ЗДДС?

член 47б

 1. Как се Третират Печалбите и Загубите на Чуждестранно лице, Които са Свързани с Прехвърляне на Мястото му на Стопанска дейност в България?

член 47в

 1. Контролирано Чуждестранно Дружество

член 47г

 1. Формиране на Данъчен Финансов Резултат в Случаите на Контролирано Чуждестранно Дружество

член 47д

 1. Примерен Регистър за Наличието на Контролирано Чуждестранно Дружество

член 49

 1. Как се Третират Загубите от Обезценка и Отписване на Репутация?

член 50

 1. Данъчно Третиране на Разходи, Извършени за Ремонт и Изграждане на Техническа Инфраструктура, Която е Държавна или Общинска Собственост
 2. Видове Данъчни Дълготрайни Материални Активи при Минимален Праг на Същественост под 700 лв.
 3. Видове Данъчни Дълготрайни Материални Активи при Минимален Праг на Същественост над 700 лв.
 4. Данъчни Дълготрайни Материални Активи Съгласно МСФО 16 „Лизинг“

член 51

 1. Данъчни Дълготрайни Нематериални Активи при Минимален Праг на Същественост от 700 лв.

член 53

 1. Последващи Разходи, Свързани с Актив, Който е Отписан от Данъчния Амортизационен План

член 55

 1. Видове Данъчни Дълготрайни Материални Активи – Инвестиционни Имоти

член 57

 1. Първоначално Завеждане на Актив в Данъчния Амортизационен План

член 58

 1. Изчисляване на Данъчната Амортизация

член 59

 1. Преустановяване на Начисляване на Данъчни Амортизации

член 60

 1. Отписване на Актив от Данъчния Амортизационен План

член 61

 1. Промяна в Данъчната Стойност на Дълготраен Материален Актив, Използван на Основание Сключен Договор за Финансов Лизинг

член 62

 1. Промяна в Данъчната Стойност на Дълготраен Материален Актив След Установена Грешка във Формираната Цена на Придобиване

член 63

 1. Последващи Разходи, Които Водят до Увеличаване на Данъчната Амортизируема Стойност на Актив

член 64

 1. Последващи Разходи, Свързани с Актив, Който е Отписан от Данъчния Амортизационен План
 2. Последващи Разходи, Свързани с Актив, който е Отписан от Данъчния Амортизационен План

член 65

 1. Как се Третират Счетоводни Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Амортизируеми Активи?

член 66

 1. Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Отписване на Актив от Данъчния и Счетоводния Амортизационен План

член 67

 1. Как се Третират Счетоводните Разходи, Формиращи Данъчен Амортизируем Актив?

член 68

 1. Как се Третира Безвъзмездно Финансиране, Свързано с Данъчен Амортизируем Актив?

член 69

 1. Признаване на Разход за Нематериален Актив, Разработен от Научен Институт

член 71

 1. Приспадане на Данъчна Загуба

член 73

 1. Приспадане на Данъчна Загуба от Държава Членка на ЕС или ЕИП, с Която България има Сключена Спогодба за Избягване на Двойно Данъчно Облагане и Прилага Метод за Освобождаване от Двойно Данъчно Облагане –  „Освобождаване с Прогресия“

член 74

 1. Приспадане на Данъчна Загуба от Държава, Която не е Членка на ЕС или ЕИП, с Която България Има Сключена Спогодба за Избягване на Двойно Данъчно Облагане, и Прилага Метод за Освобождаване от Двойно Данъчно Облагане – „Данъчен Кредит“

член 75

 1. Как се Третират Счетоводните Разходи във Връзка с Открита Счетоводна Грешка от Минали Години?
 2. Коригиране на Счетоводна Грешка, Възникнала през Минали Години
 3. Възникване на Данъчна Временна Разлика Вследствие на Счетоводна Грешка от Минали Години
 4. Третиране на Счетоводни Грешки, Които са Възникнали Преди Повече от 6 Години
 5. Третиране на Счетоводни Грешки, Които са Възникнали През Предходната Година

член 76

 1. Третиране на Счетоводни Грешки, Които Водят до Данъчна Загуба в Минала Година

член 77

 1. Третиране на Счетоводни Разходи, Които са Отчетени в Нарушение на Счетоводното Законодателство

член 80

 1. От Кога се Начислява Лихва за Просрочие?

член 81

 1. Коригиране на Счетоводна Грешка, Възникнала през Минали Години
 2. Възникване на Данъчна Временна Разлика Вследствие на Счетоводна Грешка от Минали Години

член 82

 1. Как се Третират Счетоводните Приходи, Възникнали при Промяна в Счетоводната Политика?
 2. Корекции Вследствие на Промяна в Счетоводната Политика, Прилагана от Предприятието
 3. Третиране на Данъчните Временни Разлики, Които са Възникнали Преди Промяната на Счетоводната Политика
 4. Третиране на Данъчните Временни Разлики, Които са Възникнали След Промяна на Счетоводната Политика
 5. Третиране на Счетоводни Разходи, Които са Възникнали След Промяна на Счетоводната Политика

член 83

 1. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Месечни Авансови Вноски?
 2. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Тримесечни Авансови Вноски?

член 84

 1. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Месечни Авансови Вноски?

член 85

 1. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Тримесечни Авансови Вноски?

член 86

 1. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Месечни Авансови Вноски?

член 87

 1. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Тримесечни Авансови Вноски?

член 87а

 1. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Месечни Авансови Вноски?
 2. Кога Възниква Задължение за Внасяне на Тримесечни Авансови Вноски?

член 88

 1. Върху Каква Сума се Дължи Лихва при Неправилно Изчислени Месечни Авансови Вноски?
 2. Върху Каква Сума се Дължи Лихва при Неправилно Изчислени Тримесечни Авансови Вноски?

член 89

 1. Върху Каква Сума се Дължи Лихва при Неправилно Изчислени Месечни Авансови Вноски?
 2. Върху Каква Сума се Дължи Лихва при Неправилно Изчислени Тримесечни Авансови Вноски?

член 90

 1. Как се Определя Размерът на Авансовите Вноски от Дружество, Което Преотстъпва Корпоративен Данък?

член 91

 1. Как се Определя Размерът на Авансовите Вноски от Дружество, Което Преотстъпва Корпоративен Данък?

член 92

 1. Каква е Разликата между Годишната Данъчна Декларация, Годишния Отчет за Дейността, Който се Попълва за Целите на Статистиката, и Декларацията, Която се Подава от Лицата, Които не са Извършвали Дейност?

член 93

 1. Каква е Разликата между Годишната Данъчна Декларация, Годишния Отчет за Дейността, Който се Попълва за Целите на Статистиката, и Декларацията, Която се Подава от Лицата, Които не са Извършвали Дейност?

член 177

 1. Какви Данъчни Стимули Съществуват при Наемането на Трайно Безработни Лица? 

член 177а

 1. В Кои Случаи Разходите за Стипендия са Признати за Данъчни Цели?

член 177б

 1. В Кои Случаи Разходите за Стипендия са Признати за Данъчни Цели?

член 194

 1. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Дивидент?
 2. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Ликвидационен Дял?

член 195

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Лихви по Отпуснат Заем?
 2. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?
 3. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?
 4. Доходи от Облигации с Отстъпка са Доходи с Източник от България
 5. Доходи от Сделки с Акции са Доходи с Източник от България

член 197

 1. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Дивидент?

член 198

 1. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Ликвидационен Дял?

член 199

 1. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Лихви по Отпуснат Заем?
 2. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?
 3. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?

член 200

 1. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Дивидент?
 2. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Ликвидационен Дял?
 3. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Лихви по Отпуснат Заем?
 4. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?

член 201

 1. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Дивидент?
 2. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Ликвидационен Дял?
 3. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Лихви по Отпуснат Заем?
 4. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?

член 202

 1. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Дивидент?
 2. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Ликвидационен Дял?
 3. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Лихви по Отпуснат Заем?
 4. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение за Монтаж и Инсталиране на Сървър?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Данък при Източника при Изплащане на Възнаграждение по Услуги за Мениджмънт?

член 204

 1. Видове Представителни Разходи
 2. Видове Социални Разходи
 3. Разходи в Натура, Предоставени за Лично Ползване
 4. Как се Определя Данъчната Основа на Представителните Разходи?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Социалните Разходи?

член 205

 1. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Ваучери за Храна
 2. Кога Социалните Разходи се Облагат по Реда на ЗДДФЛ?

член 206

 1. Видове Представителни Разходи
 2. Видове Социални Разходи
 3. Разходи в Натура, Предоставени за Лично Ползване
 4. В Кой Момент се Признава за Данъчни Цели Разходът за Данък върху Разходите?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Представителните Разходи?
 6. Как се Определя Данъчната Основа на Социалните Разходи?

член 207

 1. Видове Представителни Разходи
 2. Видове Социални Разходи
 3. Разходи в Натура, Предоставени за Лично Ползване
 4. Как се Определя Данъчната Основа на Представителните Разходи?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Социалните Разходи?

член 208

 1. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Застраховки „Живот“ и Допълнително Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване
 2. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Ваучери за Храна

член 209

 1. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Застраховки „Живот“ и Допълнително Доброволно Пенсионно и Здравно Осигуряване
 2. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Ваучери за Храна

член 210

 1. Видове Социални Разходи, Които не се Облагат с Данък върху Разходите – Осигуряване на Транспорт на Работници и Служители

член 211

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 212

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 213

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 214

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 215а

 1. Разходи в Натура, Предоставени за Лично Ползване
 2. Кога Личното Ползване на Служебни Активи не се Облага с Данък върху Разходите?
 3. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Превозни Средства?
 4. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Недвижими Имоти?
 5. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 216

 1. Видове Представителни Разходи
 2. Видове Социални Разходи
 3. Разходи в Натура, Предоставени за Лично Ползване
 4. Как се Определя Данъчната Основа на Представителните Разходи?
 5. Как се Определя Данъчната Основа на Социалните Разходи?

член 217

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Превозни Средства?
 2. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Недвижими Имоти?
 3. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 217в

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 217д

 1. Как се Определя Данъчната Основа за Разходите, Свързани с Лично Ползване на Активи, Различни от Недвижими Имоти и Превозни Средства?

член 219

 1. Как се Облагат Приходите от Помощни и Спомагателни Дейности, Свързани с Хазарт?

член 241

 1. Как се Облагат Приходите от Помощни и Спомагателни Дейности, Свързани с Хазарт?
абонамент