Наръчник НАП - Фишове
свързани към Корпоративни Данъци

общовалидни за ЗКПО

 1. Наръчник Корпоративно Подоходно Облагане

свръзани към отделни норми на ЗКПО

член 1

 1. Обекти на облагане

член 2

 1. Данъчно задължени лица

член 3

 1. Данъчно задължени лица

член 4

 1. Данъчно задължени лица

член 5

 1. Видове корпоративни данъци

член 7

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие

член 8

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие

член 9

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие

член 10

 1. Документална обоснованост
 2. Обекти на облагане с данък върху представителните разходи

член 11а

 1. Данъчно третиране на договори за оперативен лизинг, съгласно  международните счетоводни стандарти при  лизингополучатели

член 12

 1. Източници на печалби и доходи

член 13

 1. Международно облагане

член 15

 1. Свързани лица

член 16

 1. Отклонение от данъчно облагане - същност

член 18

 1. Данъчен финансов резултат

член 19

 1. Данъчен период, данъчна основа и данъчна ставка.

член 20

 1. Данъчен период, данъчна основа и данъчна ставка.

член 21

 1. Данъчен период, данъчна основа и данъчна ставка.

член 23

 1. Данъчни постоянни разлики – същност и видове
 2. Обекти на облагане с данък върху представителните разходи

член 24

 1. Данъчни временни разлики – същност и видове

член 26

 1. Непризнати разходи за данъчни цели
 2. Обекти на облагане с данък върху представителните разходи

член 27

 1. Непризнати приходи за данъчни цели

член 28

 1. Непризнати разходи и приходи от липси и брак

член 30

 1. Неразпределяеми разходи на юридически лица с нестопанска цел

член 31

 1. Разходи за дарения

член 32

 1. Разходи за учредяване на данъчно задължено лице

член 32а

 1. Данъчно третиране на приходи и разходи, печалби и загуби, отчетени от контролиращ съдружник в съвместно контролирано предприятие

член 33

 1. Разходи за пътуване и престой на физически  лица

член 33а

 1. Данъчно третиране на разходи за ремонт на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

член 34

 1. Данъчни временни разлики от последващи оценки на активи и пасиви

член 35

 1. Данъчни временни разлики от последващи оценки на активи и пасиви

член 36

 1. Данъчни временни разлики от първоначално признаване и последващи оценки на биологични активи и земеделска продукция

член 37

 1. Данъчни временни разлики от последващи оценки и от отписване на вземания

член 38

 1. Данъчни временни разлики от провизии за задължения

член 39

 1. Данъчни временни разлики от провизии за задължения

член 40

 1. Данъчни временни разлики от провизии за задължения

член 41

 1. Данъчни временни разлики от неизползвани отпуски и осигуровки, свързани с тях

член 42

 1. Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица

член 43

 1. Данъчни временни регулиране на слабата капитализация

член 43а

 1. Правило за ограничаване на приспадането на лихви

член 44

 1. Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

член 45

 1. Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи

член 46

 1. Данъчно третиране на задължения

член 47

 1. Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по ЗДДС

член 47а

 1. Данъчно третиране при разпределяне на дивиденти от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал

член 47б

 1. Прехвърляне на място на стопанска дейност

член 47в

 1. Режим за облагане на чуждестранни образувания и МСД, които отговарят на условията за контролирано чуждестранно дружество

член 47г

 1. Данъчен финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество

член 47д

 1. Регистър на контролирано чуждестранно дружество

член 47е

 1. Понятие за хибридни несъответствия

член 47ж

 1. Специфични правила при определяне на ДФР в случаите на хибридни несъответствия и на несъответствия с данъчно задължено лице, което е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

член 47и

 1. Данъчен кредит за удържан данък при източника по плащане, свързано с хибриден трансфер

член 47к

 1. Несъответствия, когато данъчно задълженото лице е местно лице за данъчни цели на повече от една юрисдикция

член 48

 1. Данъчни амортизируеми активи

член 52

 1. Данъчен амортизационен план

член 54

 1. Данъчно третиране на счетоводните и данъчните разходи за амортизации

член 55

 1. Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

член 56

 1. Ред за завеждане на активи в данъчния амортизационен план – общ и специфичен

член 57

 1. Ред за завеждане на активи в данъчния амортизационен план – общ и специфичен

член 58

 1. Начисляване на данъчни амортизации. Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

член 59

 1. Начисляване на данъчни амортизации. Преустановяване начисляването на данъчни амортизации

член 60

 1. Отписване на активи от данъчния амортизационен план. влияние върху данъчния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив

член 61

 1. Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

член 62

 1. Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

член 63

 1. Последващи разходи, свързани с амортизируем актив

член 64

 1. Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи
 2. Последващи разходи, свързани с амортизируем актив

член 65

 1. Ефекти от последващи оценки на данъчни амортизируеми активи

член 66

 1. Отписване на активи от данъчния амортизационен план. влияние върху данъчния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив

член 67

 1. Счетоводни разходи, формиращи данъчен амортизируем актив
 2. Стойности на данъчните амортизируеми активи. Запазване и промяна в стойностите на данъчните амортизируеми активи

член 68

 1. Приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив

член 69

 1. Специфично данъчно третиране на актив, формиран в резултат на развойна дейност

член 69а

 1. Специфично данъчно третиране на разходи за изграждане, подобрение на елементи на техническа инфраструктура, която е публична държавна или публична общинска собственост

член 70

 1. Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

член 71

 1. Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

член 72

 1. Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

член 73

 1. Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

член 74

 1. Пренасяне на данъчна загуба от източници в страната и в чужбина

член 75

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 76

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 77

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 78

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 79

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 80

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 81

 1. Коригиране на счетоводни грешки

член 82

 1. Корекции при промяна на счетоводната политика

член 83

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 84

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 85

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 86

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 87

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 88

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Авансови вноски за корпоративен данък

член 89

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 91

 1. Авансови вноски за корпоративен данък

член 91а

 1. Изходящ трансфер на активи / дейност. Възможност за разсрочване на данъка при напускане

член 92

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Деклариране и внасяне на корпоративния данък

член 98

 1. Специфично данъчно третиране на кооперациите

член 99

 1. Специфично данъчно третиране на кооперациите

член 113

 1. Преобразуване на дружества. Общи положения.

член 115

 1. Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

член 116

 1. Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

член 117

 1. Преобразуване на дружества. Общи положения.
 2. Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

член 118

 1. Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

член 119

 1. Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

член 120

 1. Общ данъчен режим при преобразуване на дружества. Данъчно облагане за последния данъчен период

член 121

 1. Преобразуване на дружества. Общи положения.

член 122

 1. Преобразуване на дружества. Общи положения.

член 123

 1. Преобразуване на дружества. Общи положения.

член 124

 1. Преобразуване на дружества. Общи положения.

член 126

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 127

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 128

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 129

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 130

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 131

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 132

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 133

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 134

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 135

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 136

 1. Преобразуване на дружества. Специфичен режим – приложно поле.

член 139

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 140

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 141

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 142

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 143

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 144

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 146

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 147

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 148

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 149

 1. Преобразуване на дружества. специфичен режим – данъчни последици.

член 152

 1. Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение

член 153

 1. Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение

член 154

 1. Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско дружество или европейско кооперативно сдружение

член 155

 1. Трансфери между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

член 155а

 1. Данъчни временни разлики – същност и видове
 2. Изходящ трансфер на активи. Преобразуване на СФР при трансфер на активи

член 155б

 1. Данъчни временни разлики – същност и видове
 2. Изходящ трансфер на дейност. Преобразуване на СФР при трансфер на дейност

член 155г

 1. Изходящ трансфер на активи / дейност. Възможност за разсрочване на данъка при напускане

член 155д

 1. Данъчни временни разлики – същност и видове
 2. Входящ трансфер на активи

член 156

 1. Трансфер на услуги

член 157

 1. Изходящ трансфер на дейност. Преобразуване на СФР при трансфер на дейност
 2. Трансфер на услуги

член 158

 1. Корпоративен данък за последния данъчен период

член 161

 1. Корпоративен данък за последния данъчен период

член 162

 1. Корпоративен данък за последния данъчен период

член 163

 1. Корпоративен данък за последния данъчен период

член 165

 1. Данъчно третиране при разпределение на ликвидационен дял или дивидент

член 166

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 167

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 168

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 169

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 170

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 171

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 172

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 173

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 174

 1. Освобождаване от облагане с корпоративен данък

член 175

 1. Освобождаване от облагане с корпоративен данък

член 176

 1. Освобождаване от облагане с корпоративен данък

член 176а

 1. Освобождаване от облагане с корпоративен данък

член 177

 1. Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

член 178

 1. Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

член 181

 1. Общи данъчни облекчения под формата на намаление на счетоводния финансов резултат или преотстъпване на корпоративен данък

член 182

 1. Данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ

член 184

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания

член 188

 1. Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ
 2. Данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ

член 189

 1. Преотстъпване на корпоративен данък и намаление на счетоводния финансов резултат – общи изисквания
 2. Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ
 3. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

член 189б

 1. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

член 189в

 1. Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие

член 190

 1. Данъчни облекчения, за които се прилагат изискванията за минимална или регионална държавна помощ

член 194

 1. Обекти  на облагане с данък при източника

член 195

 1. Обекти  на облагане с данък при източника

член 197

 1. Данъчна основа и данъчни ставки за данък, удържан при източника

член 198

 1. Данъчна основа и данъчни ставки за данък, удържан при източника

член 199

 1. Данъчна основа и данъчни ставки за данък, удържан при източника

член 201

 1. Деклариране и внасяне на данъка при източника

член 202

 1. Деклариране и внасяне на данъка при източника

член 202а

 1. Преизчисляване на данък при източника

член 203

 1. Деклариране и внасяне на данъка при източника

член 204

 1. Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура
 2. Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди. обекти на облагане и данъчно задължени лица

член 207

 1. Данъчно задължени лица за данъка върху представителните разходи
 2. Данъчно задължени лица за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура
 3. Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди. обекти на облагане и данъчно задължени лица

член 209

 1. Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура

член 210

 1. Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура

член 211

 1. Данъчна основа и данъчна ставка. деклариране и внасяне на данъка върху представителните разходи, свързани с дейността
 2. Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

член 212

 1. Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

член 213

 1. Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

член 214

 1. Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

член 215

 1. Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

член 216

 1. Данъчна основа и данъчна ставка  на данъка върху социалните разходи, предоставени в натура

член 217

 1. Данъчна основа и данъчна ставка. деклариране и внасяне на данъка върху представителните разходи, свързани с дейността
 2. Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди. обекти на облагане и данъчно задължени лица

член 217а

 1. Данък върху хазартната дейност - общи положения

член 217б

 1. Данък върху хазартната дейност - общи положения

член 217в

 1. Данък върху хазартната дейност - общи положения

член 217г

 1. Данък върху хазартната дейност - общи положения

член 217д

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Данък върху хазартната дейност - общи положения

член 218

 1. Данък върху дейността от опериране на кораби - общи положения
 2. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 218а

 1. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.
 2. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 219

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Данък върху хазартната дейност от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга

член 239

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие

член 242

 1. Данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино

член 246

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Деклариране и внасяне на корпоративния данък

член 248

 1. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 249

 1. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 250

 1. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 251

 1. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 252

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 253

 1. Данък върху приходите на бюджетни предприятия

член 254

 1. Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби

член 255

 1. Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби

член 256

 1. Данъчно задължени лица за данъка върху дейността от опериране на кораби

член 257

 1. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.

член 258

 1. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.

член 259

 1. Данъчни декларации, внасяне на данъци и лихва за просрочие
 2. Данък върху дейността от опериране на кораби - общи положения
 3. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.

член 260

 1. Данъчна основа и данъчна ставка. Деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби.

член 277а

 1. Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура

член 277б

 1. Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура

член 277в

 1. Обекти на облагане с данък върху социалните разходи, предоставени в натура
абонамент