Пример 119. Как се Третират Счетоводните Разходи във Връзка с Открита Счетоводна Грешка от Минали Години?

През 2018 г. Дружество открива, че има неосчетоводени фактури за разходи, получени през 2016 г., чиято обща стойност е 10 000 лв. Фактурите са осчетоводени през 2018 г. При годишното приключване сумата на тези фактури отива в увеличение на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. Това означава, че разходи от минали години, осчетоводени в текущата година, не се признават за данъчни цели.

(§60 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник