Пример 133. Промяна в Данъчната Стойност на Дълготраен Материален Актив След Установена Грешка във Формираната Цена на Придобиване

През 2017 г. Дружество придобива машина, като прави и последващи разходи, свързани с въвеждането ѝ в експлоатация. Цената на придобиване на машината е определена, както следва:

    • покупна цена на машината – 40 000 лв.;
    • транспорт от склада на доставчика до цеха, в който машината трябва да бъде монтирана – 2 000 лв.;
    • товаро-разтоварни разходи, свързани с преместването на машината – 1 200 лв.;
    • застраховка на машината по време на превоза – 600 лв.;
    • разходи по внедряване и пускане на машината – 3 000 лв.

Цена на придобиване: 46 800 лв. = 40 000 + 2 000 + 1 200 + 600 + 3 000

Машината е готова за експлоатация на 25.04.2017 г. и се включва в данъчния амортизационен план от 01.05.2017 г., като се попълва следната информация:  

Годишната данъчна амортизация в случая се определя по следната формула:

46 800 лв. (данъчна амортизируема стойност) х 30% (годишна данъчна амортизационна норма) х 8 (месеците, през които се начислява амортизация)/12 = 9 360 лв.

Съответно месечната амортизация е равна на 1 170 лв. (9 360 лв./8 месеца).

През 2019 г. е установено, че в цената на придобиване на машината не е включен разходът за възнаграждения на техниците, които са провели обучение на персонала, който ще оперира на машината, и са извършили тестване на машината преди нейното окончателно пускане в експлоатация. Стойността на този разход е 20 000 лв.

Тази грешка води до промяна в данъчния амортизационен план, като към 01.01.2019 г. данъчната стойност на машината е коригирана, както следва:

Цена на придобиване на машината към 01.05.2017 г.: 66 800 лв. (46 800 лв. първоначално определена цена на придобиване + 20 000 лв. разход за възнаграждения на техниците).

66 800 лв. (данъчна амортизируема стойност) х 30% (годишна данъчна амортизационна норма) х 8 (месеците, през които се начислява амортизация)/12 = 13 360 лв.

Съответно месечната амортизация е равна на 1 670 лв. (13 360 лв./8 месеца).

Начислената амортизация към 01.01.2019 г. е в размер на 33 400 лв. (13 360 лв. за 2017 г. + 20 040 лв. за 2018 г.).

Данъчната стойност към 01.01.2019 г. е в размер на 33 400 лв. (66 800 лв. цена на придобиване – 33 400 лв. начислена амортизация).

Тъй като промяната в стойността на машината се дължи на откритата грешка, за данъчни цели Дружеството не може да увеличи размера на годишната данъчна амортизация, която е начислило през предходните години. Това означава, че за данъчни цели остава призната данъчна амортизация в размер на 23 400 лв., вместо вярната данъчна амортизация от 33 400 лв.

(§69 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник