Пример 61. Третиране на Разход за Начислен ДДС Поради Реализиране на Отговорност за Дължим и Невнесен ДДС от Предходен Доставчик

През 2019 г. на Дружество се извършва ревизия, във връзка с която е издаден ревизионен акт, с който то е задължено да заплати невнесен ДДС по фактури, издадени от негов доставчик. В ЗДДС има предвидена законова възможност при определени условия държавата да събере невнесен ДДС – но не от дружеството, което е начислило данъка и не го е внесло, а от негов клиент, който е ползвал данъчен кредит по получените фактури.

Сумата, която Дружеството трябва да се внесе, е 100 000 лв. и е изплатена от банковата му сметка. Счетоводно преводът е отразен като друг вид разход, който не е признат за данъчни цели. Начисленият и платен ДДС от Дружеството не може да се признае за разход.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, т.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник