Пример 55. Третиране на Брак на Материални Запаси

През 2018 г. Дружество бракува стока, която се е развалила поради висока влажност в склада. 

Установено е, че влажността е причинена от лошата изолация на склада и тъй като Дружеството не се е погрижило да отстрани този проблем, бракът на стоката е по негова вина. В този смисъл Дружеството се проявява като лош стопанин на стоката си. Дружеството няма право да признае за данъчни цели разхода по бракуването на стоката – по този начин се санкционира лошото стопанисване на активите от страна на предприятията.

На следващо място, тъй като при придобиването на стоката е бил приспаднат начисленият ДДС, Дружеството е длъжно да възстанови данъчния кредит по реда на ЗДДС. Разходът, който е начислен по повод връщането на ДДС, няма да бъде признат за данъчни цели.

(§35 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник