Пример 122. Видове Данъчни Дълготрайни Материални Активи при Минимален Праг на Същественост под 700 лв.

През 2019 г. Дружество 1 закупува от Дружество 2 следните дълготрайни материални активи:

  • машина на стойност 10 000 лв. без ДДС;
  • офис бюро на стойност 500 лв. без ДДС;
  • лаптоп на стойност 700 лв. без ДДС;
  • охранителна камера на стойност 300 лв. без ДДС.

Дружество 1 избира стойностният праг на същественост да бъде равен на 500 лв., който е по-нисък от минимално определения праг в ЗКПО (700 лв.).

Под „минимален праг на същественост“ следва да се разбира стойностен праг, който определя минималната граница, от която има икономическа логика един актив да се третира като дълготраен амортизируем актив и да се амортизира във времето. Нуждата, която обуславя необходимостта от въвеждането на такъв минимален праг на същественост, е породена от това, че има много активи, които по своята същност отговорят на критериите, определени в приложимите счетоводни стандарти за признаване на дълготраен материален актив, но тяхната стойност е несъществена.

В конкретния случай, спазвайки този праг от 500 лв., Дружество 1 ще включи в данъчния си амортизационен план всички активи, чиято стойност е по-висока или равна на 500 лв. В разгледания пример това са: машината (10 000 лв.), офис бюрото (500 лв.) и лаптопът (700 лв.).

По отношение на охранителната камера (300 лв.) – този актив следва да бъдат отчетен като текущ разход, който ще бъде признат за данъчни цели и няма да се обложи с корпоративен данък.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник