Пример 11. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Ликвидационен Дял?

През 2016 г. американско дружество притежава 200 дяла, които представляват 20% от капитала на българско дружество. Стойността на един дял е 100 лв., което означава, че цената на придобиване на дяловете е 20 000 лв. (200 дяла х 100 лв./дял). На 23.05.2019 г. дружеството е обявено в ликвидация и в тази връзка на американското дружество е изплатен ликвидационен дял в размер на 100 000 лв.

Данъчната основа за определяне на данък при източника (за изплатения ликвидационен дял) е равна на разликата между ликвидационния дял, който ще се разпредели, и цената на придобиване на дяловете. Това означава, че данъчната основа е в размер на 80 000 лв. (100 000 лв. ликвидационен дял - 20 000 лв. цена на придобиване). Дружеството определя размера на данъка, който е равен на 4 000 лв. (80 000 лв. данъчна основа х 5% данък). Данъкът е удържан на датата на решението (23.05.2019 г.). Дружеството е длъжно да декларира и внесе данъка по сметка на НАП в срок до 31.07.2019 г. 

На 24.05.2019 г. българското дружеството превежда по банков път на американското дружество сумата на ликвидационния дял, намалена с размера на удържания данък. По банковата сметка на американското дружество постъпват 96 000 лв. (100 000 лв. ликвидационен дял - 4 000 лв. данък при източника).

Съгласно СИДДО между България и САЩ американското дружество ще има право да приспадне удържания в България данък при източника от дължимия си корпоративен данък в САЩ.

(§15 от Тематично Резюме) (чл. ***; чл.***; чл.***, ал.*; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник