Пример 70. Третиране на Приходи, Отчетени от Контролиращ Съдружник, Който Прилага Метода на Пропорционална Консолидация

През 2019 г. Дружество 1 е контролиращ съдружник, т.е. има достатъчно права, чрез които упражнява контрол в Дружество 2, което е неперсонифицирано дружество (под неперсонифицирано дружество следва да се разбира образувание от няколко лица, които се обединяват за изпълнението на определена цел за определен период от време, най-честият пример за такива дружества са консорциумите), учредено по реда на ЗЗД. Поради тази причина Дружество 1 прилага метода на пропорционална консолидация. Най-общо казано под „консолидация“ следва да се разбира обединяване на финансови данни, постигнати от отделни лица, които са част от една обща организация.

Дружество 1 консолидира финансовите отчети на двете дружества, като при консолидацията е отчетена полагащата се на Дружество 1 печалба, която е реализирана от Дружество 2. Тъй като Дружество 2, което е неперсонифицирано дружество, е българско дружество, така отчетената печалба от Дружество 1 не се признава за данъчни цели, тъй като е обложена при Дружество 2.

Съгласно разпоредбата на чл.32а от ЗКПО – приходите, разходите, печалбите и загубите се отчитат само при данъчно задълженото лице, което ги формира (в случая неперсонифицираното дружество). С нея е прекратена порочната практика приходите, разходите, печалбите и загубите да се отчитат в счетоводството на контролиращия съдружник, защото по този начин печалбата на неперсонифицираното дружество може да не се обложи в случаите, при които контролиращият съдружник има натрупана данъчна загуба – което, от своя страна, ощетява бюджета на държавата.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник