Пример 136. Формиране на Данъчния Финансов Резултат при Отписване на Актив от Данъчния и Счетоводния Амортизационен План

През 2019 г. Дружество 1 продава автомобил на Дружество 2, като цената на сделката е 8 500 лв. Цената на придобиване на автомобила е била 10 000 лв., балансовата стойност на автомобила е 6 000 лв., а данъчната му стойност е 5 000 лв. Разликата между балансовата стойност (6 000 лв.) и данъчната стойност (5 000 лв.) се формира, защото за данъчни цели Дружеството е прилагало годишна данъчна амортизационна норма в размер на 25%, а за счетоводни цели нормата е била 20%. Така за данъчни цели годишната амортизация е била 2 500 лв., а за счетоводни цели – само 2 000 лв. Този подход е довел до по-бързо изхабяване на автомобила за данъчни цели и съответно до по-ниска данъчна стойност (5 000 лв.), отколкото е неговата балансова стойност (6 000 лв.).

Вследствие на продажбата Дружеството трябва да отпише от данъчния амортизационен план данъчната стойност в размер на 5 000 лв., а от счетоводния амортизационен план – балансовата стойност, която е 6 000 лв.

При годишното приключване на 2019 г. счетоводният финансов резултат трябва да се увеличи със сумата на балансовата стойност на отписания автомобил (6 000 лв.), тъй като тя не е признат разход за данъчни цели. В същото време счетоводният финансов резултат трябва да се намали със сумата на отписаната данъчна стойност на автомобила (5 000 лв.), която е признат разход за данъчни цели. Това ще доведе до облагане на разликата от 1 000 лв. (6 000 лв. балансова стойност – 5 000 лв. данъчна стойност) с корпоративен данък. Това превишение на балансовата над данъчната стойност на автомобила не е признат разход за данъчни цели.

(§71 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник