Пример 153. Примерен Регистър за Наличието на Контролирано Чуждестранно Дружество

Регистър на контролирани чуждестранни дружества

№ по ред

Наименование

дял в КЧД (%)

Изменения в притежавания дял през 2019 г.

Размер на неразпределената печалба

Размер на загубата, определена по реда на ЗКПО

за текущата и предходните години

Размер на ДФР за 2019 г.,

определен по реда ЗКПО,

Размер на действително платения корпоративен данък върху печалбата от КЧД в съответната държава

Дата на разпределяне на печалбата от КЧД

Размер на разпределената печалба

Дата на разпореждане с дялово участие от КЧД

Размер на прихода от разпореждането

1

КЧД на о-в Сейшел

100

40 000

40 000

   
                       
                       

(§87 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник