Пример 91. Как се Изчислява Данъчно Признатият Разход за Лихви при Слаба Капитализация?

През 2018 г. Дружество 1, чийто собствен капитал е в размер на 200 000 лв., получава заем от Дружество 2 в размер на 1 000 000 лв. Трикратният размер на собствения капитал е 600 000 лв. (200 000 х 3), откъдето следва, че Дружество 1 трябва да прилага режима на слабата капитализация, тъй като трикратният размер на собствения капитал е по-малък от размера на заема (600 000 < 1 000 000).

За да определи размера на непризнатите разходи за лихви, счетоводителят прави анализ. През 2018 г. Дружество 1 е направило разходи за лихви в размер на 50 000 лв. В тази сума са включени:

  • разход за лихви по заем, отпуснат от българска банка – 2 000 лв.;
  • разход за лихви, начислени във връзка с невнесен ДДС в срок – 1 000 лв.;
  • разход за лихви по отпуснатия от Дружество 2 заем – 47 000 лв.

През 2018 г. Дружество 1 е реализирало приходи от лихви по отпуснати заеми в размер на 10 000 лв.

Финансовият резултат преди приходи и разходи за лихви е в размер на 25 000 лв.

При определяне на непризнатите разходи за лихви трябва да се приложи следната формула:

Непризнати разходи за лихви = Разходи за лихви - Приходи от лихви - (0,75 х Финансов резултат преди Приходи и разходи за лихви).

От сумата на Разходите за лихви (50 000 лв.) трябва да се извадят:

  • разход за лихви по заема, отпуснат от българска банка – 2 000 лв.;
  • разход за лихви, начислени във връзка с невнесен ДДС в срок – 1 000 лв.

Така от горното, ако заместим във формулата, излиза, че Непризнатите разходи за лихви са в размер на 18 250 лв. = 47 000 лв. - 10 000 лв. - (0,75 х 25 000 лв.).

През 2019 г. трябва да се анализира каква част от Непризнати разходи за лихви могат да бъдат признати за данъчни цели. Това става, като се приложи следната формула:

Признати Разходи за лихви = (0,75 х Финансов резултат преди Приходи и Разходи за Лихви) + Приходи от лихви - Разходи за лихви

През 2019 г. Дружеството е направило следните разходи за лихви:

  • разход за лихви по заем, отпуснат от българска банка – 2 000 лв.;
  • разход за лихви, начислени във връзка с просрочени осигуровки – 3 000 лв.;
  • разход за лихви по отпуснатия от Дружество 2 заем – 47 000 лв.

Общият размер на разходите за лихви е 52 000 лв.

През годината дружеството е реализирало приходи от лихви в размер на 10 000 лв.

Финансовият резултат преди приходи и разходи за лихви е в размер на 60 000 лв.

Преди да се замести във формулата, от сумата на Разходите за лихви трябва да се извадят:

  • разход за лихви по заем, отпуснат от българска банка – е 2 000 лв.;
  • разход за лихви, начислени във връзка с просрочени осигуровки – 3 000 лв.

Така от горното, ако се замести във формулата, излиза, че Признатите разходи за лихви от 2018 г. в 2019 г. са в размер на 8 000 лв. = (0,75 х 60 000) + 10 000 - 47 000. Следователно за следващи години ще остане от 2018 г. да се признаят за разход още 10 250 лв.

(§44 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник