Пример 34. Доходи от Облигации с Отстъпка са Доходи с Източник от България

 През февруари на 2018 г. Дружество 1, което е установено в Унгария, купува облигации от Дружество 2, установено в България. Стойността на една облигация е 100 лв. Унгарското дружество придобива 1 000 облигации на цена 90 лв. на облигация – или общата стойност на инвестицията възлиза на 90 000 лв.

През февруари на 2019 г. изтича срокът на облигациите и българското дружество изплаща на унгарското тяхната номинална стойност или 100 000 лв. Върху печалбата от 10 000 лв. унгарското дружество дължи данък при източника, който възлиза на 1 000 лв. (10 000 лв. х 10%).

В случая българското дружество, в качеството си на платец на дохода, е задължено да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася, или в случая – до 30.04.2019 г.

(§28 Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.***, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник