Пример 140. Коригиране на Счетоводна Грешка, Възникнала през Минали Години

През 2019 г. Дружество установява, че през 2017 г. е допусната грешка в определянето на балансовата стойност на продадените стоки, което е рефлектирало върху размера на внесения корпоративен данък за 2017 г. Дружеството уведомява НАП, вследствие на което в 30-дневен срок му е възложена ревизия. По време на ревизията е констатирано, че през 2018 г. балансовата стойност на продадената стока е била грешно определена, поради което Дружеството е внесло по- малко корпоративен данък. Грешката е отстранена и е определен нов данъчен финансов резултат – със 100 000 лв. повече от първоначално декларирания. Поради тази причина Дружеството следва да довнесе корпоративен данък за 2017 г. в размер на 10 000 лв. (данъчната ставка през 2017 г. е 10%). Върху сумата от 10 000 лв. е начислена и лихва за просрочие, чийто размер е 1 000 лв.

(§80 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник