Пример 107. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Задължения

През април 2015 г. Дружество 1 получава фактура от Дружество 2 на стойност 2 000 лв. за доставена интернет услуга.

През 2018 г. е установено, че няма извършено плащане по въпросната фактура, като задължението е погасено по давност. В процеса на годишно приключване счетоводният финансов резултат е преобразуван в посока увеличение, със стойността на неплатената фактура (2 000 лв.). Това задължение не е отписано от пасивите и остава в баланса на Дружество 1, а преобразуването е направено единствено за данъчни цели.

През 2019 г. Дружество 1 изплаща задължението по фактурата, поради което в процеса на годишно приключване счетоводният финансов резултат е преобразуван в посока намаление, като от него е извадена сумата на платената фактура (2 000 лв.).

Това правило важи и в случай че Дружество 1 отпише задължението по цитираната фактура като приход.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* и ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник