Пример 49. Отклонение от Данъчно Облагане при Опрощаване на Заем

През 2017 г. Дружество 1 предоставя на Дружество 2 необезпечен заем за срок от две години, в размер на 1 500 000 лв., като в договора за отпускането му е уговорено, че се дължи лихва в размер на 10%. 

През 2018 г. е взето решение заемът да бъде опростен, въпреки че Дружество 2 не е изпаднало в ликвидация или несъстоятелност. Това води до отчитането на разход в размер на 1 500 000 лв. При попълване на годишната данъчна декларация тази сума следва да се посочи в увеличение на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. Ако това не се направи, за Дружество 1 ще е налице отклонение от данъчно облагане с разход, за който не е имало причина и основание да се направи. 

(§30 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник