Пример 108. Признаване за Данъчни Цели на Разходи по Редуцирани Задължения с Оздравителен План

През февруари 2017 г. Дружество 1 получава фактура от Дружество 2 на стойност 38 000 лв. за доставени строителни материали.

През 2018 г. Дружество 1 влиза в производство по несъстоятелност. То приключва с оздравителен план, съгласно който Дружество 1 ще заплати на Дружество 2 само 10 000 лв. В процеса на годишното приключване счетоводният финансов резултат трябва да се увеличи с 28 000 лв., тъй като това е разликата, която няма да бъде издължена от Дружество 1 по фактурата към Дружество 2. Ако Дружество 1 избере да признае директно като приход сумата от 28 000 лв., която не дължи на Дружество 2, тогава няма да е нужно да увеличава финансовия резултат за данъчни цели с нея.

(§51 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник