Пример 42. Изплатена Неустойка е Доход с Източник от България

На 10.05.2019 г. Дружество 1, което е установено в България, заплаща неустойка по договор за доставка на кафе на Дружество 2, установено в офшорна зона. Стойността на неустойката е 100 000 лв.

На 10.05.2019 г. Дружество 1 превежда сумата на неустойката, като удържа 10 000 лв. данък при източника (100 000 лв. - неустойка х 10% данък при източника), т.е. по сметка на другото дружество ще бъдат изплатени 90 000 лв.

Българското дружество е длъжно да декларира и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен доходът – или в случая срокът е до 31 юли.

Данък при източника се дължи, тъй като данъчната ставка в съответната офшорна зона е в размер на 0%, съответно този доход няма да бъде обложен там, поради което доходът се облага в България. По този начин се предотвратяват опитите за неплащане на данъци. 

(§28 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник