Пример 30. Кога Един Разход е Документално Обоснован?

През 2018 г. Дружество 1 е получател по следните доставки:

 • Закупени материали за производство на обувки от Дружество 2, което е установено в България. Купени са следните материали: лепило, кожа, плат, връзки и гума;
 • Внесени стоки (чанти и аксесоари) от Дружество 3, което е установено в Китай;
 • Заплатен месечен наем на физическо лице (наемодател) по договор за наем на автомобил;
 • Командироване на двама служители – един до Германия, а друг до Франция, като пътуването е извършено със самолет;
 • Предоставен фирмен обяд на потенциални клиенти;
 • Лично ползване в размер на 50% на един от три притежавани от дружеството автомобила;
 • Извършени продажби на обувки от фирмения магазин на дружеството, за които плащането е станало в брой, с дебитни и кредитни карти. Основно продажбите са към физически лица, но има една продажба към друго дружество.

     Цитираните доставки са документирани по следния начин:

 • За закупени материали за производството на обувки от Дружество 2, което е установено в България, има издадена фактура, в която са включени всички задължителни законови реквизити. Тази доставка е документално обоснована.
 • За внесените стоки (чанти и аксесоари) от Китай има издадена фактура, в която не е посочен идентификационният номер на българското дружество, няма адрес и номерът на фактурата съдържа букви. Към фактурата са приложени следните документи:
 • товарителница, с която стоките са натоварени на кораб, който пътува за България;
 • опаковъчен лист;
 • бележка за извеждане на стоките от склада на търговеца.

И в трите документа фигурират: името на българското дружество, неговият идентификационен номер и адрес на управление. Тази доставка също е документално обоснована, независимо че фактурата, която е издадена от китайското дружество, не съдържа пълната информация съгласно българското законодателство.

 • По отношение на месечния наем, който се изплаща на физическото лице (наемодателя), дружеството не разполага с фактура, но издава служебна бележка за изплатения доход, поради което този разход е документално обоснован.
 • Двама служители са командировани – единият до Германия, а другият до Франция, като пътуването е извършено със самолет.
 • Служителят, който е командирован до Германия, е загубил бордната си карта, поради което разходът не се счита за документално обоснован и съответно не е признат за данъчни цели. Служителят, командирован до Франция, предоставя на Дружеството своята бордна карта, поради което разходът е документално обоснован и съответно е признат за данъчни цели.
 • По отношение на предоставения фирмен обяд не е издадена фактура, а е взета единствено касова бележка. Тъй като това е представителен разход и върху него е начислен данък върху разходите, същият се счита за документално обоснован, независимо че няма издадена фактура, а е налице само касова бележка.
 • По отношение на фирмените автомобили – водачите са длъжни да водят пътен лист, като изключение има единствено за водач на автомобил, за който се прилага 50% лично ползване.
 • По отношение на извършените продажби от фирмения магазин – дружеството е издало касови бележки, тъй като плащането е станало в брой или чрез дебитни/кредитни карти. Продажбите, които са извършени към физическите лица, са документирани с отчет за извършените продажби, като не са издавани фактури. Отчетът за извършените продажби се издава в последния ден на месеца. Има издадена една фактура, която е във връзка с продажбата на обувки към друго дружество. Това означава, че приходите са документално обосновани по надлежния начин.

(§27 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник