Пример 114. Как се Третират Загубите от Обезценка и Отписване на Репутация?

През 2015 г. Дружество 1 изкупува всички дялове на съдружник в Дружество 2 на цена от 1 000 000 лв., докато пазарната оценка на дяловете е 700 000 лв. Разликата от 300 000 лв. се явява търговска репутация – надценка над пазарната стойност на закупените дялове.

През 2019 г. Дружество 1 продава всички дялове от Дружество 2 на трето дружество – Дружество 3, на стойност 800 000 лв. С продажбата на дяловете се отписва и репутацията в размер на 300 000 лв., която не е призната за данъчен разход.

В резултат само на тази сделка Дружество 1 ще формира счетоводна загуба от 200 000 лв. (1 000 000 лв. - 800 000 лв.) и данъчна печалба от 100 000 лв. (800 000 лв. - 700 000 лв.), тъй като търговската репутация (надценката при придобиването на дяловете) не е признат разход за данъчни цели.

(§55 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник