Пример 86. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи на Провизия за Пенсионни Обезщетения

Дружество има 1 500 души персонал. Всяка година част от служителите се пенсионират, във връзка с което счетоводно се начислява разход за провизия на задълженията, които възникват при пенсиониране на служителите.

На 31.12.2018 г. е взето решение да се начисли разход за провизия по задълженията, свързани с пенсиониране, в размер на 28 000 лв.

Този счетоводен разход за провизия на задължения при пенсиониране не се признава за данъчни цели през 2018 г.

През 2019 г. са се пенсионирали 10 служители, като платените обезщетения за пенсиониране  възлизат на 25 000 лв. В този случай за 2019 г. ще бъдат признати за данъчни цели реално изплатените суми за обезщетение на пенсиониращи се служители – т.е. ще се признаят 25 000 лв., а не общо провизираните 28 000 лв. В процеса на изготвяне на годишната данъчна декларация счетоводният финансов резултат е намален със сумата от 25 000 лв., а не с 28 000, тъй като това е размерът на действително направените разходи. 

(§41 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник