Пример 151. Контролирано Чуждестранно Дружество

През 2018 г. българско дружество, което се занимава с търговия на стоки, учредява свое дъщерно дружество на остров, който попада в т.нар. „офшорни зони“. Българското дружество притежава 100% от дяловете на дъщерното дружество.

Дъщерното дружество няма задължение да плаща корпоративен данък, тъй като островът, на който е учредено, е въвел нулева ставка на данъка и на практика освобождава от облагане печалбите на дружествата.

С цел да ограничи прехвърлянето на печалби от българското дружество към дъщерното дружество, което би довело до неплащане на корпоративен данък в България, ЗКПО определя специфично третиране на контролираните чуждестранни дружества.

(§85 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник