Пример 10. Как се Определя Размерът на Данъчната Основа при Изплащане на Дивидент?

Американско дружество притежава 100% от капитала на българско дружество. На 30.03.2019 г., с решение на едноличния собственик на капитала, е прието, че българското дружество разпределя неразпределената печалба за 2018 г., която възлиза на 10 000 лв., под формата на дивидент в полза на американското дружество.

Дружеството определя размера на данъка върху дивидента, който е равен на 5% върху определения дивидент, или в случая – на 500 лв. (10 000 лв. х 5%). Данъкът е удържан на датата на решението (30.03.2019 г.). Дружеството е длъжно да декларира и внесе данъка по сметка на НАП в срок до 30.04.2019 г.

Дружеството превежда по банков път на американското дружество сумата на дивидента, намалена с размера на удържания данък. В резултат – по банковата сметка на американското дружество постъпват 9 500 лв. (10 000 лв. - 500 лв.).

Съгласно СИДДО между България и САЩ американското дружество ще има право да приспадне удържания в България данък при източника от дължимия си корпоративен данък в САЩ.

(§15 от Тематично Резюме) (чл.***; чл.***; чл.***, ал.*; чл.***; чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник