Пример 145. Третиране на Счетоводни Разходи, Които са Отчетени в Нарушение на Счетоводното Законодателство

През 2018 г. Дружество 1 сключва договор за наем с Дружество 2. В договора е предвидено, че Дружество 2 отдава свой недвижим имот – офис, за срок от 3 години. Наемната цена за целия период е дължима при подписване на договора. Дружество 2 издава фактура за 18 000 лв. без ДДС. Дружество 1 осчетоводява фактурата, като цялата стойност е отнесена на разход за наем за текущата година (2018 г.), вместо сумата да се отнесе по сметка „Разходи за бъдещи периоди“ и да се признава пропорционално през годините, за които се отнася. В хода на ревизия НАП установява тази грешка, вследствие на което извършва корекция на формирания данъчен резултат за 2018 г. Призната е само сумата от 3 000 лв., която съответства на наема, полагащ се за 2018 г. Останалата част от 15 000 лв. се отчита по сметка „Разходи за бъдещи периоди“ и ще се признава пропорционално през годините, за които се отнася.  

(§82 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник