Пример 68. Третиране на Приходи от Лихви Върху Недължимо Внесени Данъци или Забавено Възстановяване на ДДС

През 2019 г. Дружество, което е установено в България, стартира проверка по възстановяване на ДДС.  

Проверката не завършва в срок, поради което ДДС-то е възстановено по-късно. За забавата от НАП е начислена лихва в размер на 500 лв. По същия начин се третират и лихви върху недължимо платени данъци. Този приход не се облага с корпоративен данък.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО) 

Виж в контекста на целия сборник