Пример 150. Третиране на Счетоводни Разходи, Които са Възникнали След Промяна на Счетоводната Политика

През 2019 г. Дружество взема решение да промени прилаганата счетоводна политика по отношение на отчитането на материалните запаси.

Вследствие на промяната на счетоводната политика се увеличава себестойността на продадените стоки, което води до отчитане на по-голям разход за Дружеството. Този разход не е признат за данъчни цели и ще бъде обложен с корпоративен данък.

(§84 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник