Пример 4. Каква е Разликата между Годишната Данъчна Декларация, Годишния Отчет за Дейността, Който се Попълва за Целите на Статистиката, и Декларацията, Която се Подава от Лицата, Които не са Извършвали Дейност?

Годишната данъчна декларация определя дали е налице задължение за внасяне на данък, като  съдържа две приложения към себе си. Те се попълват, ако лицето е ползвало данъчни облекчения или е платило данък в чужбина, чийто размер следва да бъде приспаднат от размера на данъка, определен в декларацията.

Годишният отчет за дейността, който се подава към НСИ, е част от приложенията към годишната данъчна декларация, като последната не може да бъде подадена, ако първо не е подаден отчетът към НСИ. Той е съвкупност от  финансовите отчети на дружеството, представени по Националните счетоводни стандарти, и други справки и отчети, които се попълват за нуждите на НСИ – в т.ч. Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал.

Лицата, които не са извършвали дейност, попълват декларация, която се подава пред Агенцията по вписванията.

Такава декларация се подава и пред НСИ.

(§9 от Тематично Резюме) (чл.**; чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник