Пример 124. Данъчни Дълготрайни Материални Активи Съгласно МСФО 16 „Лизинг“

През 2019 г. Дружество 1 сключва с Дружество 2 договор за финансов лизинг на товарен автомобил – „Форд Транзит“, като месечната лизингова вноска за автомобила е в размер на 1 500 лв. без ДДС. Дружество 1 избира да прилага Международните счетоводни стандарти. По тази причина, с оглед Международен стандарт за финансова отчетност № 16 „Лизинг“, Дружество 1 е задължено да третира автомобила като дълготраен материален актив и да го включи в своя счетоводен амортизационен план. Тази логика е възприета и в ЗКПО, от което следва, че автомобилът ще бъде третиран и като данъчен дълготраен актив.     

(§63 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник