Пример 90. Признаване за Данъчни Цели на Счетоводни Разходи по Неизплатен Граждански Договор

През 2018 г. Дружество наема физическо лице по граждански договор – за извършването на консултантска услуга. Хонорарът по договора е 2 000 лв. (брутно възнаграждение – нормативно признатите разходи в размер на 25%), но същият не е изплатен към 31.12.2018 г. Поради това начисленият разход за възнаграждението (2 000 лв.) и за задължителните осигурителни вноски, които са за сметка на Дружеството (237,30 лв.), не са признати за данъчни цели. При изготвянето на годишната данъчна декларация счетоводният финансов резултат за данъчни цели се увеличава със сумата от 2 237,30 лв.

През 2019 г. хонорарът, заедно с осигуровките, е изплатен. При изготвяне на годишната данъчна декларация за 2019 г. счетоводният финансов резултат за данъчни цели се намалява със сумата от 2 237,30 лв., т.е. този разход, начислен през 2018 г., ще бъде признат за данъчен разход през 2019 г.

(§43 от Тематично Резюме) (чл.** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник