Пример 152. Формиране на Данъчен Финансов Резултат в Случаите на Контролирано Чуждестранно Дружество

През 2019 г. българско дружество, което се занимава с търговия на стоки, учредява свое дъщерно дружество на остров, който попада в т.нар. „офшорни зони“. Българското дружество притежава 100% от дяловете на дъщерното дружество.

Дъщерното дружество няма задължение да плаща корпоративен данък, тъй като островът, на който е учредено, е въвел нулева ставка на данъка и на практика освобождава от облагане печалбите на дружествата.

През 2019 г. българското дружество е формирало данъчен финансов резултат в размер на 20 000 лв.

През 2019 г. дъщерното дружество има неразпределена печалба в размер на 40 000 лв., която е формирана чрез прилагането на ЗКПО. Това означава, че печалбата е формирана чрез прилагането на българския закон, а не чрез прилаганото местно законодателство на офшорната зона, в която е регистрирано дъщерното дружество.

Тъй като българското дружество е едноличен собственик на дъщерното дружество и последното не е разпределило своята печалба за 2019 г., българското дружество е длъжно да увеличи своя данъчен финансов резултат с 40 000 лв., което означава, че данъчната печалба на българското дружество е 60 000 лв. и то дължи корпоративен данък в България в размер на 6 000 лв.

(§86 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник