Пример 123. Видове Данъчни Дълготрайни Материални Активи при Минимален Праг на Същественост над 700 лв.

През 2019 г. Дружество 1 закупува от Дружество 2 следните дълготрайни материални активи:

  • машина на стойност 10 000 лв. без ДДС;
  • офис бюро на стойност 500 лв. без ДДС;
  • лаптоп на стойност 700 лв. без ДДС;
  • охранителна камера на стойност 300 лв. без ДДС.

Дружество 1 избира стойностният праг на същественост да бъде равен на 1 000 лв., който е по-висок от минимално определения праг в ЗКПО (700 лв.).

Под „минимален праг на същественост“ следва да се разбира стойностен праг, който определя минималната граница, от която има икономическа логика един актив да се третира като дълготраен амортизируем актив и да се амортизира във времето. Нуждата, която обуславя необходимостта от въвеждането на такъв минимален праг на същественост, е породена от това, че има много активи, които по своята същност отговорят на критериите, определени в приложимите счетоводни стандарти за признаване на дълготраен материален актив, но тяхната стойност е несъществена.

В конкретния случай, независимо че определеният от Дружество 1 стойностен праг е равен на 1 000 лв., то трябва да включи в данъчния си амортизационния план всички активи, чиято стойност е по-висока или равна на 700 лв. В разгледания пример това са: машината (10 000 лв.) и лаптопът (700 лв.). Така за данъчни цели Дружество 1 не може да отчете като текущ разход цялата стойност на лаптопа, а тя ще бъде разсрочена във времето и призната за данъчни цели чрез размера на данъчно признатите разходи за амортизация. 

По отношение на офис бюрото (500 лв.) и охранителната камера (300 лв.) – тези активи следва да бъдат отчетени като текущ разход, който ще бъде признат за данъчни цели и няма да се обложи с корпоративен данък.

(§63 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* и ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник