Пример 105. Как се Третират за Данъчни Цели Загубите от Сделки с Ценни Книжа, Осъществени на Регулиран Пазар?

През 2018 г. Дружество извършва продажба на акции, осъществена на Софийската фондова борса. От тази продажба Дружеството реализира 150 000 лв. загуба, която счетоводно е отразена като разход от търговия с ценни книжа. В процеса на годишното приключване счетоводният финансов резултат трябва да се увеличи със сумата от 150 000 лв., тъй като този разход не е признат за данъчни цели.

(§49 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник