Пример 67. Третиране на Приходи от Скрито Разпределение на Печалбата

През 2019 г. Дружество 1, което е установено в Германия, фактурира такси за управление и ползване на бранд на Дружество 2, което е установено в България. Въпросните такси са два пъти над справедливата стойност за тези услуги и права. Сумата над справедливата стойност за получените услуги и права следва да се третира като скрито разпределение на печалбата и да се обложи с корпоративен данък в България.

(§36 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник