Пример 74. Признаване за Данъчни Цели на Приходи и Разходи от Последващи Оценки на Вземания по Периодични Плащания

През 2015 г. Дружество 1 издава фактура на Дружество 2 за доставена топлинна енергия – на стойност 2 000 лв.

През 2017 г. е установено, че Дружество 2 не е платило въпросната фактура. Счетоводителят на Дружество 1 проучва Дружество 2 и разбира, че то е в тежко финансово състояние. Счетоводителят преценява, че има минимална възможност това вземане да се събере, затова обезценява вземането на 100%. Тази обезценка няма да може да се използва за данъчни цели и с нея ще се увеличи счетоводният финансов резултат с 2 000 лв.

През 2019 г. изтича 3-годишният давностен срок за периодични плащания, в който Дружество 1 е можело да заведе дело, поради което в процеса на годишно приключване сумата на счетоводния финансов резултат е преобразувана. Към разходите, отчетени през 2019 г., се прибавя сумата на отчетената през 2017 г. обезценка от 2 000 лв. 

(§39 от Тематично Резюме) (чл.**, ал.*, т.* от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник